BTS PRAGUE - www.btsprague.cz

Služby

 • Daňové služby

 • Účetní služby

 • Ekonomické služby

 • Dotace

Daňové poradenství a optimalizace

Daňovým poradenstvím rozumíme komplexní službu, která slouží k tomu, aby klient platil daně a pojistné pouze v nezbytné míře a aby se současně nepotýkal s neustálou obavou z následků případné kontroly finančního úřadu. Naši odborníci Vám nabídnou optimální řešení šité na míru konkrétní situaci a umožní Vám tak minimalizovat daňové zatížení.

V rámci daňového poradenství nabízíme především:

 • komplexní posouzení daňové situace klienta
 • zpracování a podání daňových přiznání k daním přímým i nepřímým
 • řešení daňových otázek a zpracování odborných stanovisek
 • administrativní správu veškerých daňových záležitostí (registrace, vyúčtování, změna sídla, intrastat, splátkový kalendář, atp.)
 • daňovou optimalizaci
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • zpracování žádosti na posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Zastupování v daňovém řízení

Daňové řízení je postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt má jednak povinnost sám daň přiznat, ale také povinnost toto své tvrzení doložit, což klade na odbornost daňových subjektů vysoké nároky.

Pro daňové řízení jsou typické dvě podstatné a zároveň nebezpečné okolnosti:

 1. Daňový subjekt nese důkazní břemeno (vše musí prokázat on sám)
 2. Výsledek řízení se odvíjí především od toho, co daňový subjekt v řízení sám předloží a prohlásí (vše co řeknete a napíšete, bude použito proti Vám).

Z toho důvodu je dobré nechat se v daňovém řízení zastoupit odborníkem. Daňový subjekt sám nedohlédne důsledků vlastních prohlášení (neznalost složitých pravidel a zákonitostí), což má obvykle za následek katastrofální výsledek daňového řízení. Obvykle také sám nezvládne správně vést důkazní řízení, důsledkem jsou pak vysoké doměrky i přesto, že skutkový stav věci svědčí ve prospěch daňového subjektu.

Zastupování v daňovém řízení se věnují ve společnosti BTS PRAGUE specialisté, kteří dříve pracovali v kontrolních odděleních finančních úřadů a jsou tedy znalí veškerých procesních postupů správce daně. Na jednání se správcem daně jsou dokonale připraveni, znají nejvhodnější argumentaci a postupy, jimiž budou efektivně bránit Vaše práva a peníze.

V rámci zastupování v daňovém řízení poskytujeme především následující služby:

 • příprava účetnictví na daňovou kontrolu
 • asistence a zastupování v rámci daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností (nadměrný odpočet DPH) a v rámci jiných kontrolních úkonů státních úřadů
 • zpracování námitek a stížností
 • zpracování opravných a dozorčích prostředků (odvolání, obnova řízení, atp.)
 • určení a zpracování všech vhodných procesních úkonů v řízeních vedených správci daně všech stupňů
 • příprava osob na svědeckou výpověď
 • konzultace o vhodných postupech v daňovém řízení s finančními úřady
 • zpracování veškerých písemností

Více informací o poskytovaných službách Vám rádi podají naši specialisté, neváhejte je kontaktovat

Vedení účetnictví a účetní poradenství:

V oblasti účetnictví a mezd pro Vás komplexně zpracujeme daňovou evidenci, účetnictví i mzdovou agendu. Konkurenční výhodou je pak vzájemná provázanost daňového a účetního oddělení, kdy jsou veškeré složitější případy konzultovány a monitorovány daňovými experty.

V rámci vedení účetnictví a účetního poradenství poskytujeme zejména následující služby:

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví
 • účetní poradenství
 • kompletní zpracování mzdové a personální agendy
 • vyhotovení a odeslání upomínek dle data splatnosti
 • komplexní řešení převodu daňové evidence na účetnictví, včetně daňových dopadů
 • zpracování vnitřních předpisů (směrnic) účetní jednotky
 • zpracování přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny

Více informací o poskytovaných službách Vám rádi podají naši specialisté, neváhejte je kontaktovat

Ekonomické poradenství:

V rámci ekonomického poradenství provedeme analýzu stávajících procesů, které mají vliv na ziskovost a efektivitu Vašeho podnikání. Formou ekonomického poradenství je hloubková analýza podnikových procesů.

V rámci ekonomického poradenství poskytujeme:

 • analýzu stavu podniku a definování jeho podnikové strategie
 • analýzu silných a slabých stránek daňového subjektu
 • výběr optimální formy podnikání v závislosti na jeho druhu, změna formy podnikání
 • přípravu rozpočtu

Více informací o poskytovaných službách Vám rádi podají naši specialisté, neváhejte je kontaktovat

Dotace

Připravuje se...